Нөлөөллийн үнэлгээ

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тогтолцоо

02 САРЫН 23

Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНБҮ)

02 САРЫН 22

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний мэдээллийн сан

02 САРЫН 10